2,2-Dimethyl-4-oxo-4-phenylbutanoic acid

2,2-Dimethyl-4-oxo-4-phenylbutanoic acid