2'-Hydroxy-4'-methoxypropiophenone

2'-Hydroxy-4'-methoxypropiophenone