2'-Hydroxy-3-phenylpropiophenone

2'-Hydroxy-3-phenylpropiophenone