2'-Chloro-4-dimethylaminoazobenzene

2'-Chloro-4-dimethylaminoazobenzene