2-(2,2-Dichloroethyl)-1-methyl-4-phenylnaphthalene

2-(2,2-Dichloroethyl)-1-methyl-4-phenylnaphthalene