(2-Chlorophenyl)diphenylmethanol

(2-Chlorophenyl)diphenylmethanol