5-(4-methylphenyl)sulfonyloxypentyl 4-methylbenzenesulfonate

5-(4-methylphenyl)sulfonyloxypentyl 4-methylbenzenesulfonate