3-(1-benzylimidazol-4-yl)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoic acid

3-(1-benzylimidazol-4-yl)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoic acid