phenyl(3-phenylaziridin-2-yl)methanone

phenyl(3-phenylaziridin-2-yl)methanone