4-hydroxy-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-2-pyrrolidinecarboxylic acid

4-hydroxy-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-2-pyrrolidinecarboxylic acid