methyl 2-hydroxy-2-(3-methoxyphenyl)acetate

methyl 2-hydroxy-2-(3-methoxyphenyl)acetate