ethyl 2-(1-ethoxyethylideneamino)acetate

ethyl 2-(1-ethoxyethylideneamino)acetate