Ethyl 2-(methylthio)-4-(o-tolylamino)pyrimidine-5-carboxylate

Ethyl 2-(methylthio)-4-(o-tolylamino)pyrimidine-5-carboxylate