2-chloro-N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)benzamide

2-chloro-N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)benzamide