1-(2-chlorophenyl)-3-(2-methoxyphenyl)urea

1-(2-chlorophenyl)-3-(2-methoxyphenyl)urea