4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)benzenesulfonamide

4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)benzenesulfonamide