4-chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzenesulfonamide

4-chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzenesulfonamide