4-chloro-N-(2,5-dimethylphenyl)benzenesulfonamide

4-chloro-N-(2,5-dimethylphenyl)benzenesulfonamide