3-(3-chlorophenyl)-1-ethyl-1-phenylurea

3-(3-chlorophenyl)-1-ethyl-1-phenylurea