methyl 3-methyl-2-[2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoylamino]butanoate

methyl 3-methyl-2-[2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoylamino]butanoate