3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]-2,4-pentanedione

3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]-2,4-pentanedione