1-(4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrophenyl)ethanone

1-(4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrophenyl)ethanone