1,5-Diphenyl-3-(2-phenylethyl)-2-pentene

1,5-Diphenyl-3-(2-phenylethyl)-2-pentene