S-beta-(4-Pyridylethyl)-DL-penicillamine

S-beta-(4-Pyridylethyl)-DL-penicillamine