Diethyl (1-pyrrolidinemethylene)malonate

Diethyl (1-pyrrolidinemethylene)malonate