Benzene, 1-(3-trifluoromethylphenyliminomethyl)-3-nitro-

Benzene, 1-(3-trifluoromethylphenyliminomethyl)-3-nitro-