Carbamodithioic acid, diethyl-, trimethylsilyl ester

Carbamodithioic acid, diethyl-, trimethylsilyl ester