2,3-dimethoxy-6,7-dimethylnaphthalene

2,3-dimethoxy-6,7-dimethylnaphthalene