N-(2,4-dimethylphenyl)-4-nitrobenzenesulfonamide

N-(2,4-dimethylphenyl)-4-nitrobenzenesulfonamide