2,2'-dinitro-6,6'-dimethylbiphenyl

2,2'-dinitro-6,6'-dimethylbiphenyl