n-(4-methyl-2-nitrophenyl)glycine

n-(4-methyl-2-nitrophenyl)glycine