4-chloro-2-[(3-chlorophenyl)amino]benzohydrazide

4-chloro-2-[(3-chlorophenyl)amino]benzohydrazide