3-Nitro-N-(3-nitrobenzylidene)aniline

3-Nitro-N-(3-nitrobenzylidene)aniline