3-[(3,5-dimethylphenyl)amino]propanenitrile

3-[(3,5-dimethylphenyl)amino]propanenitrile