5-ethoxy-2-phenyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one

5-ethoxy-2-phenyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one