1,3-diphenyl-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)imidazolidine

1,3-diphenyl-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)imidazolidine