5-[4-Chlorophenyl]-3-[5-chloro-2,4-dimethoxyanilino]-2[5H]-furanone

5-[4-Chlorophenyl]-3-[5-chloro-2,4-dimethoxyanilino]-2[5H]-furanone