ethyl 1-(2-phenoxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate

ethyl 1-(2-phenoxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate