n,n-dimethyl-4-(1-phenylethenyl)aniline

n,n-dimethyl-4-(1-phenylethenyl)aniline