2-(Butylamino)-2-methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl hydrodisulfide

2-(Butylamino)-2-methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl hydrodisulfide