(3-Nitro-benzylidene)-o-tolyl-amine

(3-Nitro-benzylidene)-o-tolyl-amine