2',4'-Dimethyl-2,4,6-trinitrodiphenylamine

2',4'-Dimethyl-2,4,6-trinitrodiphenylamine