4-(Methylthio)-6-(hydroxymethyl)-o-cresol

4-(Methylthio)-6-(hydroxymethyl)-o-cresol