5-(Ethoxycarbonyl)-4-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid

5-(Ethoxycarbonyl)-4-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid