p-Nitrobenzylamine hydrochloride

p-Nitrobenzylamine hydrochloride