ethyl 4-hydroxy-2,6-dimethylnicotinate

ethyl 4-hydroxy-2,6-dimethylnicotinate