1,3,5-Tris(chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene

1,3,5-Tris(chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene