Benzylamine, N-(diphenylmethylene)-

Benzylamine, N-(diphenylmethylene)-