Diphenylmethanone dimethylhydrazone

Diphenylmethanone dimethylhydrazone