1-(4-chlorophenyl)-3-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)urea

1-(4-chlorophenyl)-3-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)urea